اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی تقوی

فقه و اصول رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان

journals@miu.ac.ir
isl.journalsmiu.ac.ir
09155151989

سردبیر

نصیب الله عمراف

تاریخ معاصر جهان اسلام دبیر پژوهشی گروه زبان وادبیات فارسی

nasib.ruyahoo.com
09117538763

اعضای هیات تحریریه

کریم رفیعی

فقه واصول عضو هیات علمی المصطفی

rafie.karimymail.com

احمد سعادت

فلسفه و کلام اسلامی مدیر گروه عمومی واحد گرگان

ahmad_saadatymail.com
09126526152

سید زهیر المسلینی

فلسفه و کلام اسلامی مدیر گروه فلسفه و عرفان اسلامی

seyed_zahirmeseliniymail.com
09123536266

محمد طاهر پاکدامن

قران و علوم اجتماعی معاون فرهنگی و تربیتی واحد گرگان

pakdaman1357gmail.com
09129382553

عبدالله دولت اف

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانش پژوه

abdulah_omarofymail.com
09397807996

حسین سدنی

کارشناس ارشد زبان عربی حق التدریس

hosein_sadaniymail.com
09112732509

فرید احمد حنیف

دانش پژوه کارشناسی ارشد دانش پژوه

farid_ahmad_hanifymail.com

محمد تیمیتی

دانش پژوه کارشناسی ارشد استاد حق التدریس

mohamad_timitiymail.com

محمد مدیبو جونی

دکترای حقوق استادیار مدیر گروه حقوق

mohamad_modibo_joniymail.com

حسنعلی عباسپور

زبان و ادبیات فارسی استاد حق التدریس

abaspor.hyahoo.com
09112738091

غلام محمود فایز

فلسفه و کلام اسلامی دانش پژوه

mahmod.myahoo.com

محمد صابر صابری

حقوق دانش پژوه

mahmod1.myahoo.com

مهدی محمدی نژاد

زبان و ادبیات عرب استاد حق التدریس

mahmod2.myahoo.com
09112750419

شریف هدایت الله

دانش پژوه کارشناسی حقوق دانش پژوه

sharif_hadayat_alahyahoo.com

عبدالحی هاشمی

ارشد فلسفه دانش پژوه

abdulhi_hashemiyahoo.com

رقیه سیه چهره

ارشد فلسفه استاد حق التدریس

roghayeh_siha_chehreyahoo.com
09153180740

ام کلثوم رجبی

ارشد فلسفه استاد حق التدریس

ome_kolsom_rajabiyahoo.com

مصطفی محامی

فقه و اصول استاد حق التدریس

mustafah_mohamiyahoo.com