نقش زمان و مکان در تغییر احکام از دیدگاه فقهاءامامیه و اهل سنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس المصطفی واحد گرگان

چکیده

انش فقه از علومی است که در مسیر تداوم خود با زمان و مکان تعامل داشته و بر این اساس بعضی احکام فقهی همواره ثابت و پا بر جاست مانند وجوب نماز و روزه و حج و بعضی احکام فقهی با تغییر زمان و مکان دگرگون می گردد.مسئله تاثیر گذاری زمان و مکان در تغییر احکام از طریق اصول کلیه ای که در کتاب و سنت وارد شده است مورد قبول فقهاء اهل سنت و امامیهاست در دانش فلسفه فقه بحث تغییر احکام شرعی طبق زمان و مکان از اهمیت ویژه ی بر خوردار است که در این جستار این اهمیت را کاویده و با در نظر گرفتن این دگرگونی موضوعات جدید فقهی را با روی کرد جدید باز بینی و باز افرینی می نمایداین ÷ژوهش با رویکرد فقهی روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نظرات فقهای اسلامی اعم از تشیع و تسنن را در مورد نقش زمان و مکان در تغییر احکام به صورت تطبیقی مورد ارزیابی قرار داده است که دست اوردهای ان را می توان چنین بیان داشت.

کلیدواژه‌ها