بررسی تطبیقی موانع قصاص بر نفس از دیدگاه مذاهب پنجگانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس المصطفی واحد گرگان

چکیده

در دین مقدس اسلام قوانین و مقررات جزائی به منظور حفظ مصلحت فردی و اجتماعی تشریع گردیده است از آن جمله قصاص است. قصاص از جمله قوانین شریعت اسلامی است که جزای قتل عمد و قطع اعضا جاری میگردد. اما مواردی وجود دارد که تطبیق قصاص را بر نفس مثل پدر بودن ، هم کفو نبودن ، مجهول بودن ولی مقتول ، صورت گرفتن قتل خارج از قلمروی دولت اسلامی و غیره منع میکند که در این حالت ها قصاص صورت نگرفته و اصلا قصاص نمودن از علت و مصلحت که در آن نهفته است دور می گردد. در این مقاله موانع قصاص علیه نفس را بصورت تطبیقی بین مذاهب خمسه اسلامی مورد تحقیق و تدقیق قرار خواهیم داد. در دین مقدس اسلام قوانین و مقررات جزائی به منظور حفظ مصلحت فردی و اجتماعی تشریع گردیده است.در دین مقدس اسلام قوانین و مقررات جزائی به منظور حفظ مصلحت فردی و اجتماعی تشریع گردیده است از آن جمله قصاص است.

کلیدواژه‌هادوره 4، شماره 4
پاییز و زمستان 1398
صفحه 129-153
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 بهمن 1398