دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-150 
1. ایجاد وحدت به مثابه احیای عقلانیت اسلامیدت اسلامی

صفحه 108-142

مرتضی قندهاری؛ خواجه ذاکر؛ محمود فایز؛ نصیب الله عمر اف