دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-108 
1. منزلة العمل کما یصوّرها القرآن الکریم

صفحه 94-110

محمد رضا رحیمی؛ حمیدالله فایق؛ حکمت الله حکمت الله؛ میر رفیع الله منیب؛ محمد موسی محمدی